فهرست بستن

اولین دوره مسابقات کشوری نجات تخم مرغ توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک و با همکاری مرکز نوآوری و رشد دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.