اولین سری از کارگاه های مشترک مرکز طوسان و مرکز نوآوری و رشد واحد های فناور دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ دوم بهمن ماه 1401 برگزار گردید.

با عنایت خداوند متعال و همکاری های معاونت محترم نوآوری مرکز رشد، اولین سری از کارگاه های مشترک مرکز طوسان و مرکز نوآوری و رشد واحد های فناور دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ دوم بهمن ماه 1401 برگزار گردید. کارگاه آشنایی با مراحل ثبت اختراع با تدریس سرکار خانم چرایی از مخترعین و مبتکرین برگزیده جشنواره های بین المللی با استقبال بسیار خوب مخاطبان روبه رو شد و طبق درخواست عزیزان سری دوم این کارگاه نیز به زودی برگزار خواهد گردید.