فهرست بستن

جلسه‌ی شورای عمومی مرکز در راستای ارائه بررسی و ارایه راهکار برای چالش های مطرح شده توسط فناوران در جلسات دیدار عمومی