فهرست بستن

دومین جلسه دیدار ریاست مرکز نوآوری ورشد واحدهای فناوری با فناوران مستقر در مرکز برگزار گردید.