130 مین جلسه شورای عمومی مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

این جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ در اتاق رئیس مرکز نوآوری و به نیابت از دکتر هدایت معاون رشد مهندس دستور، جلسه رو شروع کردند و به بررسی و ارزیابی آیین نامه مالی مرکز پرداختند که کارشناسان مربوطه نظرات خود را بیان نمودند.
این جلسه در غیاب دکتر هدایت رئیس مرکز و دکتر اجری معاون نوآوری صورت گرفت.