فهرست بستن

استارت آپ در حوزه آموزش

بررسی تجربيات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه آموزش با استفاده از صنایع خلاق، فناوري ها و مدل هاي کسب وکار