خدمات مرکز نوآوری

تیم هایی که به صورت هسته نوآور، در مرکز پذیرفته می شوند از امکانات زیر برخوردار خواهند شد

اینترنت نامحدود

میز کار اختصاصی

سالن کنفرانس

مشاوره و آموزش

دوره های مهارت آموزی

کافه رستوران چند منظوره

حمایت های حقوقی

حمایت های آزمایشگاهی

سالن جلسات

حمایت های مالی

سالن کارگاه و کلاس تیمی

فضای رقابتی و سالم