فهرست بستن

خدمات مرکز رشد

خدمات مرکز نوآوری

تیم هایی که به صورت هسته نوآور، در مرکز پذیرفته می شوند از امکانات زیر برخوردار خواهند شد

اینترنت نامحدود

میز کار اختصاصی

سالن کنفرانس

مشاوره و آموزش

دوره های مهارت آموزی

کافه رستوران چند منظوره

حمایت های حقوقی

حمایت های آزمایشگاهی

سالن جلسات

حمایت های مالی

سالن کارگاه و کلاس تیمی

فضای رقابتی و سالم