فهرست بستن

جلسه داوری ایده پایش آفات و بیماریهای گلخانه‌ای براساس هوش مصنوعی با پهباد در مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید.