فهرست بستن

پذیرش در مرکز

بخش فرم ها

نکته مهم

فرم های پذیرش و کاربرگ اولیه

نکته مهم

شیوه نامه تدوین گزارش پایان دوره

نکته مهم

شاخص های نظارت و ارزیابی هسته های مستقر

نکته مهم

به منظور ساماندهی ایده های واصله به مرکز، پذیرش ایده ها از طریق فراخوان های جذب ایده (چهار بار در سال) و خروجی رویداد ها انجام خواهد شد. علاقه مندان می توانند با تکمیل کاربرگ اولیه پذیرش ایده و ارسال آن به ایمیل مرکز (ic@uma.ac.ir) در روند داوری و پذیرش مرکز قرار بگیرند. ایده های واصله در نزدیک ترین فراخوان جذب ایده بررسی خواهد شد.

برگزیدگان رویدادهای مختلف، برگزیده شده توسط این مرکز بدون داوری در فرآیند رشد قرار میگیرند، این رویدادها در زمینه تخصصی برگزار میشود، و میتواند به صورت استارتاپ ویکند، بوت کمپ، uma up، یا ساختار های دیگر باشند

فراخوانهای جذب ایده مرکز، چهار بار در سال مطابق جدول زیر برگزار میشود و سنجش این فراخوان ها پس از داوری های عمومی و تخصصی وارد فرآیند پیش رشد و یا رشد میشوند. فراخوان های جذب ایده در محوریت های جامع برگزار میشود و ایده های مختلف در هر زمینه ای قابل ارائه هستند.

رویداد های جذب ایده 1402

چهارمین فراخوان جذب ایده (زمان 8 تا 21 مرداد1401) – برگزار شد

رویداد های جذب ایده 1401

چهارمین فراخوان جذب ایده (زمان 8 تا 21 مرداد1401) – برگزار شد

رویداد جذب ایده حوزه علوم انسانی (زمان تا اردیبهشت1401) – برگزار شد

رویداد جذب ایده حوزه کشاورزی (زمان تا اردیبهشت1401) – برگزار شد

رویداد های اجرا شده 1400

جذب ایده زمستان 1400 ( هفته دوم و سوم بهمن) – برگزار شد

جذب ایده پاییز 1400 ( هفته دوم و سوم آبان) – برگزار شد

جذب ایده تابستان 1400 ( هفته دوم و سوم مرداد) – برگزار شد

جذب ایده بهار 1400 ( هفته دوم و سوم اردیبهشت) – برگزار شد

چهارمین فراخوان جذب ایده (زمان 8 تا 21 مرداد1401) – برگزار شد