فهرست بستن

مرکز رشد و نوآوری

مرکز نوآوری و رشد واحد‌های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌کند:

دومین رویداد ایده‌پردازی حوزه علوم انسانی و هنر
برای ثبت‌نام کلیک کنید

جدیدترین اخبار مرکز

جدیدترین رویداد ها

ایده‌های پیشنهادی

اعضای مدیریت

دکتر نعمت هدایت

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مسعود اجری

معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس یاسر رضائیان

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس حوریه بهراد

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

گیتا غیاثی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

مهدی قاسمی

هماهنگی امور اجرایی

پدرام فتح العلومی

طراحی و گرافیک

ابوذر پورعبداله

طراح و پشتیبان سایت

زهرا قربانی

طراحی و گرافیک

سمیرا نعمت زاده

منتور،مشاور،پذیرش و هماهنگ تیم ها

زهرا گودینی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

سمانه بالازاده

پذیرش و هماهنگی تیم ها و امور اجرایی