فهرست بستن

مرکز رشد و نوآوری

جدیدترین رویداد ها

ایده‌های پیشنهادی

اعضای مدیریت

دکتر نعمت هدایت

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر امید غفارزاده

معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس یاسر رضائیان

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس حوریه بهراد

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

همیاران دانشـــجو

گیتا غیاثی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

*******

-------

*******

---------

زهرا قربانی

طراحی و گرافیک

*******

-------

*******

--------

فرید رحیمی صفّار

پشتیبانی آی تی

پدرام فتح العلومی

طراحی و گرافیک

*******

--------

امید پور حسن

هماهنگی امور اجرایی

*******

--------

********

-------