فهرست بستن

مرکز رشد و نوآوری

جدیدترین اخبار مرکز

جدیدترین رویداد ها

ایده‌های پیشنهادی

اعضای مدیریت

دکتر نعمت هدایت

رئیس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر امید غفارزاده

معاون نوآوری مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس یاسر رضائیان

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

مهندس حوریه بهراد

کارشناس مرکز نوآوری و رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

گیتا غیاثی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

امید پور حسن

هماهنگی امور اجرایی

زهرا قربانی

طراحی و گرافیک

فرید رحیمی صفّار

پشتیبانی آی تی

سمیرا نعمت زاده

منتور،مشاور،پذیرش و هماهنگ تیم ها

پدرام فتح العلومی

طراحی و گرافیک

زهرا گودینی

پذیرش و هماهنگی تیم ها

سمانه بالازاده

پذیرش و هماهنگی تیم ها و امور اجرایی