فهرست بستن

استارت آپ در حوزه بيمه

بررسی تجربيات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه بیمه با استفاده از صنایع خلاق، فناوري ها و مدل هاي کسب وکار