استارت آپ در حوزه بيمه

بررسی تجربيات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه بيمه با استفاده از صنایع خلاق، فناوري ها و مدل هاي کسب وکار