فهرست بستن

استارت آپ در حوزه معدن

بررسی تجربيات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه معدن با استفاده از صنایع خلاق، فناوري ها و مدل هاي کسب وکار