فهرست بستن

هفتاد و دومین جلسه شورای مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی برگزار گردید.