فهرست بستن

۱۲۹جلسه ی شورای عمومی مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

جلسه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ در سالن جلسات مرکز با حضور تمام اعضاء صورت گرفت .بررسی اهداف پیش رو و ارائه راهکارهای پیشنهادی توسط شرکت کنندگان …دستور کار جلسه بود